Reglementering

De artikelen 3 tot 7 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, vormen de wettelijke basis voor het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. In diverse artikelen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, wordt het takenpakket van het Comité verder uitgebreid.

In uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 17 januari 2003, werd het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie uitgevaardigd.

In uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, werd het ministerieel besluit van 12 september 2012 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie uitgevaardigd.
In uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, werd het ministerieel besluit van 12 september 2012 houdende benoeming van de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie uitgevaardigd.


In uitvoering van artikel 11 van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, stelde het Raadgevend Comité in zijn plenaire vergadering van 26 september 2007 zijn Huishoudelijk Reglement vast.
Dit Huishoudelijk Reglement werd vervolgens aangevuld op de plenaire vergadering van 12 juni 2013.

In uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, werd het ministerieel besluit van 19 september 2013 houdende benoeming van de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie uitgevaardigd.