Krachtens artikel 80 van de wet van 21 maart 1991 werd bij het Instituut een Raadgevend Comité voor de telecommunicatie opgericht. Sinds het van kracht worden van artikel 3 van de wet van 17 januari 2003 wordt dit Raadgevend Comité voortaan ingedeeld bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het Instituut neemt de werkingskosten ervan ten laste en blijft eveneens het secretariaat ervan verzorgen.

Het Comité geeft hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de bevoegde Minister of van het Instituut aanbevelingen over elke aangelegenheid die betrekking heeft op telecommunicatie. Daarnaast verstrekt het Comité aanbevelingen over de activiteiten van het Instituut en over bepaalde aspecten van de universele dienst.